Statuten

 

Artikel 1  Naam en zetel

De vereniging draagt de naam CARAVANCLUB DE DISSEL en heeft haar zetel in de gemeente Breda.

 

Artikel 2  Inrichting

1. De vereniging bestaat uit het bestuur en de algemene vergadering, hierna genoemd ledenvergadering, alsmede de personen en commissies die krachtens deze statuten door het bestuur of de ledenvergadering zijn aangewezen c.q. ingesteld en beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2. De organen als hiervoor genoemd bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

 

Artikel 3  Doel en duur

1. De vereniging heeft ten doel het verhogen van het plezier in het gebruik van een caravan en het bevorderen van dat gebruik door het bieden van de mogelijkheid om samen met andere leden van de vereniging georganiseerde caravanreizen te maken en aldus kennis te nemen van cultuur en natuur in Nederland en andere landen.

2. De vereniging wil haar doel bereiken door:

 a. het jaarlijks aanbieden van een programma van in eigen beheer ontwikkelde meerdaagse caravanreizen;

 b. het bevorderen van de goede sfeer tijdens de reizen en andere activiteiten van de vereniging;

 c. het stimuleren van de leden tot het nemen van initiatief om een reis te ontwikkelen dan wel een ontwikkeling te ondersteunen.

3. De vereniging is neutraal; godsdienstige en/of politieke meningen en discussies worden vermeden.

4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4  Leden / Lidmaatschap

1. De vereniging kent leden; er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. 

2. Het lidmaatschap wordt verleend door het bestuur.

3. Het bestuur kan het lidmaatschap weigeren indien de verzoeker niet voldoet aan het bepaalde in deze statuten, de reglementen en/of aan enig ander besluit van de vereniging.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang.

5. Het bestuur houdt een register aan waarin gegevens van alle leden zijn opgenomen.

 

 Artikel 5  Einde van het lidmaatschap

1.  Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2.       

a. Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die in deze statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

b. Opzegging als in het vorige lid bedoeld geschiedt door het bestuur, schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

3. Opzegging door het lid wordt immer pas effectief op 31 december, mits de opzegging tenminste vier weken eerder schriftelijk door de vereniging is ontvangen. Indien, naar het oordeel van het bestuur, redelijkerwijs van de vereniging, dan wel van het lid, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd.

4. Indien bij opzegging als bedoeld in het vorige lid de opzeggingstermijn niet in acht is genomen zal het lidmaatschap eindigen op 31 december van het jaar, volgend op dat waarin werd opgezegd.

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of mede gedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing;

b. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in en andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

6.       

a. Ontzetting is alleen mogelijk wanneer een lid in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het besluit daartoe wordt ten spoedigste schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan het lid ter kennis gebracht. Binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving kan het lid van het besluit in beroep gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, maar blijft onderworpen aan al zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.

7. In alle gevallen waarin het lidmaatschap eindigt zoals in dit artikel bedoeld, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 6  Rechten en verplichtingen van leden

1. Elk lid geniet, zolang het niet is geschorst, de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap, zijnde:

a. deelname aan alle door de vereniging geboden activiteiten;

b. deelname aan de ledenvergaderingen.

2. De leden zijn verplicht:

a. deze statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;

b. de belangen van de vereniging niet te schaden en de vereniging niet onredelijk te benadelen;

c.  alle overige regels, waaronder die voor het deelnemen aan reizen, na te leven;

d.  wijziging van woonadres schriftelijk aan de vereniging kenbaar te maken. Het niet bekend zijn van het actuele woonadres kan nimmer aan de vereniging worden tegen geworpen.

 

Artikel 7  Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1. contributie van de leden;

2. inschrijfgelden en ontvangsten uit erfstellingen, legaten en schenkingen. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving;

3. andere inkomsten.

 

Artikel 8  Bestuursleden

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd.

2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als tenminste tien leden bevoegd. Een voordracht van tenminste tien leden moet ten minste vier weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

4. Aan een in het vorige lid bedoelde voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de ledenvergadering dat met twee derden van de uitgebrachte stemmen is genomen.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht te zorgen dat het aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk op het in lid 1 genoemde aantal komt.

 

Artikel 9  Einde bestuurslidmaatschap

1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn de leden herkiesbaar voor ten hoogste één volgende periode.

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Wordt de schorsing niet binnen drie maanden gevolgd door een besluit tot ontslag dan eindigt deze door het verloop van die termijn.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra het lidmaatschap van de vereniging is geëindigd.

 

Artikel 10  Bestuursfuncties en besluitvorming

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

2. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee bestuursleden dat verlangen.

3. Besluiten worden met een meerderheid van stemmen genomen in een vergadering waar meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.

4. Het bestuur kan buiten de vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming en alle bestuursleden daaraan deelnemen.

5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die in de volgende vergadering ter vaststelling worden aangeboden. Het bestuur kan besluiten te volstaan met een verslag.

 

Artikel 11   Bestuurstaak, -bevoegdheden en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het uitvoeren van de door de ledenvergadering genomen besluiten.

2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan of financiële investeringen te verrichten waarvan de geldelijke verplichtingen niet hoger zijn dan één vierde van de jaarlijkse inkomsten aan contributie. Voor grotere geldelijke verplichtingen is de goedkeuring van de ledenvergadering vereist.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden, of financieel garant te staan voor leden of derden.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

5.      De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de voorzitter of door twee bestuursleden gezamenlijk, daartoe aangewezen door het bestuur.

 

Artikel 12  Verenigingsjaar en verantwoording

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met 31 december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Binnen vijf maanden na afloop van een verenigingsjaar doet het bestuur in een ledenvergadering verslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid in dat jaar, en legt eveneens over dat jaar financiële verantwoording af met een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop. Deze stukken zijn ondertekend door de bestuurders; ontbreekt een ondertekening dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen en een vervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en zijn aansluitend aan deze periode slechts éénmaal herkiesbaar. De commissie onderzoekt de in het vorige lid genoemde stukken van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Goedkeuring van de in lid 3 genoemde stukken door de ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit die stukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de stukken, genoemd in de leden 2 en 3, zeven jaar te bewaren.

 

Artikel 13  Ledenvergadering

1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als zij het nodig acht.

2. Het bestuur roept de ledenvergadering voorts bijeen nadat tenminste twintig leden daarom schriftelijk hebben verzocht. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste twee veelgelezen landelijke dagbladen. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste drie weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

5. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden. Geschorste leden hebben slechts toegang indien het besluit tot schorsing wordt behandeld en hebben voorts het recht in die vergadering het woord te voeren.

6. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.

7. Een stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Hij kan naast zijn eigen stem slechts twee stemmen als gemachtigde uitbrengen.

8. Op voordracht van het bestuur kan de ledenvergadering regels vaststellen waardoor stemmen die voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

9. De ledenvergadering wordt, behoudens het bepaalde in lid 2, geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

10. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgesteld en, na vaststelling in de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 14  Besluitvorming ledenvergadering

1. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Het uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor een besluit dat tot stand is gekomen door stemming over een niet schriftelijk voorstel.

3. Als het oordeel van de voorzitter, als bedoeld in het vorige lid, onmiddellijk na het uitspreken wordt betwist vindt een schriftelijke stemming plaats.

4. Indien bij een stemming over personen niemand een meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand een meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats tot een beslissing is gevallen.

5. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen gewenst acht.

6. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken is het voorstel waarover werd gestemd verworpen.

7. Over iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering.

 

Artikel 15  Statutenwijziging

1.      In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.      Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.      Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten door het bestuur zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister.

 

Artikel 16  Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Alle bepalingen van het voorgaande artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hun ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan de ledenvergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo geven.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan het handelsregister.

 

Artikel 17  Regelgevende bevoegdheid

De vereniging kan naast deze statuten beschikken over andere reglementen die de huishouding van de vereniging betreffen of andere zaken waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het vaststellen en wijzigen van deze reglementen geschiedt door de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

 

Artikel 18  Slotbepalingen

1. In alle niet bij de wet, deze statuten of een huishoudelijk reglement geregelde gevallen beslist het bestuur van de vereniging en legt daarover verantwoording af aan de ledenvergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst.

2. Een verzoek, oproeping of een machtiging als bedoeld in de statuten wordt geacht schriftelijk te zijn indien dit/deze elektronisch is vastgelegd. Indien het bestuur bepaalt of dit ook van toepassing is op het uitbrengen van een stem, kan het daaraan voorwaarden verbinden.

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering te Woudenberg op 11 oktober 2017.

 

 

De secretaris,                                   De voorzitter,

 

F.A. Henken - Beukhof                  A. Hermelink